En | Th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

เราขอขอบคุณท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเว็บไซต์ของบมจ. โตโย–ไทย คอร์ปอเรชั่น ข้อความต่อไปนี้แสดงให้เห็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้ ให้ที่เข้าใจกันว่าการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดทราบด้วยว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจถูกแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

บรรดาลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิอื่น ๆ ของส่วนประกอบ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่ประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์เป็นของบริษัทหรือเป็นเจ้าของของสิทธิที่อนุญาตให้บริษัทใช้ได้ เว็บไซต์นี้อาจใช้โดยลูกค้าเท่านั้นภายในขอบเขตที่ไม่ละเมิดเหล่านั้น การนำภาพถ่ายและ / หรือข้อมูลที่แสดงไว้ หรือส่งต่อโดยเว็บไซต์จะคัดลอก ถ่าย ทำขึ้นมาใหม่ พิมพ์ประกาศหรือแปลให้เป็นรูปแบบใด หรือสื่อใดจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อความต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์นั้นได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข่าวสารเท่านั้นบริษัทไม่ได้ให้ข้อคิดเห็น หรือคำรับรองเกี่ยวกับความแท้จริง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันสมัย และ / หรือ เหมาะสมของวัสดุ แถลงการณ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดผ่านเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์นี้รับทราบว่าการเชื่อถือพึ่งพาวัสดุ แถลงการณ์หรือข้อมูลให้เป็นการเสี่ยงภัยของผู้ใช้เว็บไซต์เอง และข้อเท็จจริงในสิ่งเหล่านั้นผู้ใช้ต้องขวนขวายหาเอาเองและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง บริษัทปฏิเสธบรรดาความรับผิดชอบ หรือการเรียกร้องหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้