En | Th

ตำแหน่งงาน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการออกแบบวิศวกรรม

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) โดยกลุ่มลูกค้าบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งต่างๆดังนี้:

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • มีความรู้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ขยัน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
วันที่ประกาศ
22 พฤษภาคม 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree in Computer Science or related field
 • 1-3 years of working experience in the programming
 • Age not over 25
 • Knowledge in Programming e.g. VB.Net or C# or ASP.Net or PHP
 • Knowledge in Database Administration e.g. SQL Server or MS. Access is prefer
วันที่ประกาศ
21 พฤษภาคม 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree in Computer Science or related field
 • 0-2 years of working experience in the IT Support
 • Age not over 24
 • Experience in Windows or Linux Server and Network System
 • Installing and configuring computer hardware, software, printers and scanners
 • Investigating, diagnosing and solving computer software and hardware faults
 • Repairing equipment and replacing parts
 • Maintaining records of computer asset
วันที่ประกาศ
21 พฤษภาคม 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

An Engineer is a member of a Myanmar O&M Team. The team is typically responsible for all such as flushing & blowing, motor testing, mechanical test runs and function testing. The overall objective of Myanmar O&M Team is to take the plant from Construction completion through to startup.

คุณสมบัติ
 • Mechanical, Electrical Engineer or electrical technician with a sound academic background.
 • Ability to effectively communicate both verbally and in writing. Ability in English language is also desirable.
 • Ability to work as part of a team is essential.
 • No work experience is necessary although some previous experience in the Chemical, Petrochemical or Power Generation industries would be an advantage.

The working environment and nature of the work will change depending on project requirements. Sometimes the Engineer will work at the company’s Bangkok Head Office. While at other times the Engineer will be assigned at site and work largely in the field. There may also be times when the work requires the Engineer to travel abroad.

วันที่ประกาศ
18 พฤษภาคม 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

TTCL has the following vacant positions available at our Combined Cycle Power Plant located in Yangon, Myanmar.

คุณสมบัติ
 • Instrument Engineering graduate with suitable industry experience.
 • Minimum 3 years experience in power generation, chemical or petrochemical industries.
 • Ability to communicate in both English and Thai.
 • Ability to work in a team environment and direct the work of the Field Technicians.
วันที่ประกาศ
17 พฤษภาคม 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

TTCL has the following vacant positions available at our Combined Cycle Power Plant located in Yangon, Myanmar.

คุณสมบัติ
 • Graduate of Technical / Trade School in Instrumentation.
 • Minimum 1 year experience with rotating equipment in power generation industry.
 • Ability to communicate in both English and Thai.
 • Ability to work in a team environment and learn quickly.
วันที่ประกาศ
17 พฤษภาคม 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการสมัคร และต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ (มีความรู้ด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสานงานกับเอเจนซี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • จัดเตรียมที่พัก, การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
 • จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของพนักงานบริษัท รวมถึงติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน
 • ประสานงานกับสาขาและบริษัทย่อยในต่างประเทศในเรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • สมัครวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปในประเทศต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถปรับตัวได้ง่ายกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และทำงานภายใต้ความกดดัน
 • จิตใจบริการ, ทัศนคติ, มีความรับผิดชอบ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
 • เข้าใจโครงสร้างองค์กร, วางแผนงานได้ดีและติดตามงานสม่ำเสมอ
วันที่ประกาศ
16 พฤษภาคม 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 1. รับผิดชอบงานด้านบริหารสำนักงานและอาคารสถานที่
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน General Affair 1-2 ปี
 4. มีความกระตือรือร้น, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีใจรักบริการ และทักษะการติดต่องานภายนอก
 5. มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่องาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทันต่อระยะเวลาที่กำหนดได้
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
วันที่ประกาศ
16 พฤษภาคม 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ หากมีผู้เรียกรับเงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัทฯ มายัง หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110