En | Th

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 เรายังเผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้งในธุรกิจ EPC และธุรกิจโรงไฟฟ้า อีกทั้งแผนการก่อสร้างโครงการในประเทศ สปป.ลาวได้หยุดดำเนินงานชั่วคราว โดยมีสาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนผู้มีอำนาจตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งรายได้และกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ทางคณะกรรมการบริษัท จึงนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น สำหรับการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

สำหรับแนวโน้มในปี 2561 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ของเศรษฐกิจโลกยังไม่เปลี่ยนแปลง มากนักจากในปี 2560 แต่ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยังคงดำเนินงานได้ตามปกติและธุรกิจโรงไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ยังมีโอกาสในการเติบโตสูง ด้วยเหตุผลนี้ ผมจึงมีความมั่นใจในทีมบริหารของบริษัทที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา

สุดท้ายนี้ ผมมีความภาคภูมิใจในพนักงานของ TTCL ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคของบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด เพื่อนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน(มร ฮิโรโนบุ อิริยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่