En | Th

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนกันของ Toyo Engineering Corporation (“TEC”) (ประเทศญี่ปุ่น) และบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (“ITD”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตามลำดับ โดยจัดเป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการ Integrated EPC รายแรกของประเทศไทยที่มีความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจรด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of Turn-key Projects for Industrial and Process Plants) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน และระบบการจัดเก็บ ลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมี และ พลังงาน


บริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการ Integrated EPC ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และ โรงไฟฟ้า ด้วยความพร้อมของทีมวิศวกรบริษัทฯ ในการจัดการโครงการที่มีมูลค่าสูงและงานที่ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมที่ซับซ้อน และความได้เปรียบในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจัดการโครงการที่ต่ำกว่าคู่แข่ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มการรับงานโครงการในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะใน กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศกาตาร์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานะทางการเงิน และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2552

ปัจจุบัน ด้วยความเป็นผู้นำในการให้บริการ Integrated EPC ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการให้บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานต่างๆ มากกว่า 200 โครงการ ทำให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพของงาน การออกแบบและการก่อสร้าง การส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการ และความปลอดภัยในการดำเนินงาน และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว เป็น 560 ล้านบาท ในปลายปี 2556

ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 896 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 616 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต